Extra stämma

EXTRA STÄMMA

Gällande den framtida utformningen av gården

 

TID: Onsdag 25 mars kl. 19.00, insläpp från 18.30

PLATS: Luftskeppsgatan 3(lokalen bakom miljörummet)

 

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

6. Godkännande av dagordning

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Att stämman tar ställning till det av styrelsen antagna gestaltningsförslag av Funkia från 2020-02-28 samt belysningsförslag av Kempe Ljusdesign från 2020-03-06.

Gestaltningsförslag Luftskeppet

Gestaltningsförslag belysning Luftskeppet

11. Föreningsstämmans avslutande

 

Välkomna!

Hälsningar
Styrelsen