Då årsstämman för 2020 inte kommer att erbjuda något utrymme för frågor kring årsredovisning eller inkomna motioner som en vanlig stämma, så bjuder styrelsen in till en digital frågestund via Teams. Utöver delar av styrelsen så kommer även en representant från Home Solution att kunna svara på specifika frågor ang IMD(Individuell mätning och debitering) som det återfinns en motion till.

Dag och tid för detta är satt till onsdag 14 april kl 18.00 och vi försöker hålla frågestunden på 60 minuter.

Anmälan till detta sker per mail till , och i din anmälan vill vi förutom mailadressen du önskar få länken till, även ditt namn och lägenhetsnummer. I ämnesraden vill vi att ni skriver ”Digital frågestund inför stämma”.

En inbjudan kommer att gå ut under onsdag eftermiddag (14/4) till den anmälda mailadressen. Klicka på den blå länken så kommer du att kopplas in i samtalet. (Mer info finns här: https://support.microsoft.com/sv-se/office/ansluta-till-ett-m%C3%B6te-i-teams-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9#bkmk_link)

I den Teams-inbjudan så kommer en del formalia att finnas kring hur ordet fördelas och hur man bör ”uppträda” i ett möte med flera parter.

Då vi inte vet hur många som kommer att delta ser vi med fördel att de frågor som finns gärna mailas in så att vi kan förbereda svaren så att vi får en smidig hantering av frågestunden, detta utesluter såklart inte frågor under själva frågestunden utan är till vår hjälp för att göra detta så smidigt för alla som möjligt.

För de som inte kan närvara onsdag 14 april kl 18 så kommer styrelsen även att besvara frågor som inkommer per mail.

Tack på förhand
Styrelsen 

Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF Luftskeppet i Stockholm till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdagen den 29:e april, kl 18.00

OBS! P.g.a. rådande coronapandemi och smittrisken i att flera personer träffas i grupp sker stämma i år via poströstning. Stämman kommer därmed endast vara av formell betydelse och presentationen av röstningen kommer ske digitalt, via utskickad länk utifrån önskemål. Hela röstlängden kommer bestå av inkomna poströster.

Formell kallelse tillsammans med årsredovisning och poströstsedel kommer skickas ut kommande veckor.

Hälsningar
Styrelsen

 

 

 

 

 

Om man räknar bort den korta tiden som delar av sopsugen, som tidigare hanterat vårt hushållsavfall, fungerade förra våren är vi nu inne på andra året med en sophantering i form av containrar och kärl runt om i vår stadsdel. Detta är såklart inte önskvärt, men ska av undertecknad försöka ges en förklaring utifrån att jag varit engagerad i frågan sedan ett par år tillbaka.

Sopsugen i Skarpnäck byggdes i samband med att området exploaterades i mitten av 80-talet. I samband med det lämnades den över till en samfällighet (Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening) att förvalta. En samfällighet som består av ca 3.400 hushåll och sammanlagt 18 andelsägare runt om i stadsdelen. Och undertecknad som sedan två år är en del av denna samfällighets styrelse anser att det är här skon klämmer gällande den situation vi befinner oss i. Men mer om det senare.

Sopsugen har alltså legat i backen ungefär 35 år. En ansenlig ålder och den har nu tagit ut sin rätt i och med att rören tar in vatten, vilket gör det omöjligt att suga soporna. Det är i alla fall vad den entreprenör som driftskött systemet sedan start säger. Den slutsats de även dragit är då att den s.k. huvudledningen behöver bytas helt och hållet för att systemet ska kunna börja användas.

Denna information fick styrelsen strax innan sommaren förra året tillsammans med en offert för själva bytet. I samband med detta startades även en diskussion inom och utom styrelsen om man inte borde undersöka alternativ för sophanteringen då det framförallt förekom antaganden om att en renovering skulle bli mycket dyr. Några faktiska belopp finns dock ännu inte även om flera killgissningar florerar. Dessvärre kom styrelsen inte vidare själv i denna fråga utan undertecknad tillsammans med företrädare för ytterligare några bostadsrättsföreningar beställde själva en utredning kring möjliga alternativ för stadsdelens avfallshantering. Resultatet av den länkas här nedan. Men kortfattat kan sägas att för stadsdelen i stort finns få lämpliga alternativ till en sopsug. Dock kan det för vissa andelsägare fungera med alternativ lösningar detta då våra föreningar har olika förutsättningar avseende tomtmark. 

Denna förstudie togs sedan upp av styrelsen för samfälligheten, som även beställde två juridiska utredningar om samfällighetsformen och dess möjliga upplösning. Även de finns länkade här nedan, men den korta sammanfattningen är att det är möjligt om än väldigt omständligt. Så med de slutsatser som dessa tre utredningar givit beslutade styrelsen att det mest rättvisa och logiska var att gå vidare med att ta fram ett förslag till stämma för samfälligheten att besluta o renovering. Tyvärr tog detta över ett halvår. Och ur synvinkeln för samfällighetens förvaltning av sopsugen så är det där vi står just nu.

Dock finns det mycket ytterligare att säga om situationen. Som del av styrelsen och genom eget engagemang har jag med alla medel möjliga försökt påverka själva formen för förvaltningen av sopsugen. För det är helt galet att det är vi boende i stadsdelen som själva ska ansvara för ett så komplext system som en sopsug. Det borde rimligen ligga på staden själv att ta hand om en så essentiell samhällsfunktion. Att vi fem år över systemets tekniska livslängd befinner oss i denna situation skulle jag, utan att på något sätt anklaga tidigare styrelser för samfälligheten, vilja säga beror på formen systemet förvaltas med. Du som läser detta eller jag är inte satta att förstå hur systemet fungerar. De som driftskött systemet har säkerligen påpekat vad som behövts göras under åren, men ser jag bara till de senaste åren har det varit sparsamt med redovisning om systemets kondition. Samtidigt har heller inga pengar lagts undan under åren varför varje större reparation eller underhållsåtgärd har varit tvungen att direktdebiteras andelsägarna under den tid jag varit verksam i samfälligheten. Det har då gjort att våra kostnader för sophantering har skjutit i höjden samtidigt som vi nu även skördar frukten av en under åren eftersatt anläggning. Vilket i och med formen för förvaltningen blir allas och ingens fel.

Så om det nu är så förfärligt med samfällighetsformen, varför ser vi då inte bara till att lämna? Som egna precis som sakkunnigas utredningar visat är det inte helt enkelt. Formen är till för att skydda så att ingen andelsägare blir förfördelad. Därför krävs ett samtycke från alla övriga andelsägare om någon vill lämna och varför skulle någon av våra grannföreningar som inte har några andra alternativ än sopsugen för sina hushållssopor gå med på att få ökade kostnader p.g.a. att andra vill lämna. Och även man anser sig ha goda skäl till att lämna kan en process, om ens utträde inte godkänns av övriga, ta väldigt lång tid och bli dyr. Vår förening har också gjort en egen utredning vilken inte tydligt visar att rimliga alternativa möjligheter finns även om de är större än för många andra gårdar i stadsdelen. Länkar till den nedan.

Där står vi alltså nu. Med halvgoda möjligheter att sköta vår avfallshantering på egen hand, men ett berg att bestiga för att genomföra det. I alla fall är det så som undertecknad ser på saken varför jag ställt frågan till staden varför de inte är intresserade av situationen ute i Skarpnäck. Först har det visat sig att frågan inte ligger på stadsdelen varför ärendet hänvisats till Stockholm Vatten och Avfall(SVOA) där det enda svar som givits är ett torrt konstaterande om att det inte ligger på deras ansvar utifrån ett beslut från 2018 att SVOA inte ska överta ansvaret för sopsugssystem där detaljplan inte kräver en sådan och det fina i kråksången för SVOA är att någon sopsug inte finns att finna i detaljplanen för Skarpnäck, vilket ändå blir smått ironiskt då våra utredningar visat att andra möjligheter inte finns för våra gårdar i stadsdelen. Än mer ironiskt blir det om man läser om planerna för Skärgårdsskogen bakom vår fastighet och sophanteringen för de 700 lägenheterna där ingen sopsug är planerad, trots att det finns en befintlig fullt påkopplingsbar sopsug inte ens hundra meter från de tänkt kvarteren. Jag kan inte dra andra slutsatser än att stadens prioriteringar kring miljön är något skeva.

Med allt detta sagt blir det trots allt förenings roll att invänta ett förslag från samfälligheten kring renovering, som är tänkt att komma under våren för att eventuellt kunna starta arbetet efter sommaren, samt försöka påverka förvaltningen både rent ekonomiskt och sett till att vi inte vill hamna in denna situation igen.    

Återstår det eller uppkom det frågor efter ovan är ni välkomna att ställa dessa till

Vänlig hälsning
Richard
Brf Luftskeppet/Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

Nu har vi kommit ungefär halvvägs i bytet av värmepumparna och övriga installationer uppe i fläktrummen som tillverkar varmvatten. De kortare avbrott och uppehåll i varmvattenproduktionen har varit tillräckligt för entreprenören att göra de planerade byten och vi tackar er för ert tålamod de dagarna som ni har varit utan varmvatten, helt eller delvis.

Ett problem som har uppdagats och som kommer att åtgärdas är att ventilationen har påverkats i bostäderna. I flera fall har fläktarna på vinden varit lågt ställda med resultatet att frånluftsvärmepumparna inte kunnat få tillräcklig luftomsättning för att kunna producera så mycket varmvatten som det är tänkt. Detta kommer att åtgärdas i den kommande OVK-besiktningen som planeras till hösten men till dess får vi stå ut med att det kanske låter lite extra från ventilationen.

En anledning till att vi gör detta byte är att föreningen vill sänka sin energiförbrukning på sikt. I entreprenaden ingår därför att låta installera mätare för hur mycket varm och kallvatten som förbrukas i respektive hus. Mätningen är för att kunna logga om det förekommer läckage eller väldigt stora tappningar, samt för att kunna se hur mycket varmvatten vi producerar och förbrukar.

Efter att ha fått 2 teknikrum färdiga och mätning pågått under ett par veckor kan vi konstatera att det tappas väldigt mycket varmvatten i dessa hus. Ett normalvärde enligt Boverket i ett av husen är att det bör förbrukas ca 2,2 kubik varmvatten, men vi har under flera dagar närmare och ibland över 5,0 kubik varmvatten.

Vår fastighet är utrustad med stora tankar på vinden där varmvattnet förvaras efter att det har producerats, och därmed så är inte varmvattnet en outsinlig källa. Det tar en stund för värmepumparna att göra nytt varmvatten och tar varmvattnet slut får man helt enkelt vänta tills värmepumpen jobbat klart. Så en vänlig uppmaning är att inte duscha längre än nödvändigt, att inte diska under rinnande vatten, att kanske inte fylla upp ett badkar flera gånger om dagen.

Den uppmaningen är dels för dina grannars skull, men även för miljön och föreningens ekonomi.

Tack på förhand
Styrelsen

 

Nu i vår har det blivit dags att fortsätta renoveringen av föreningens innergård. Arbetet planeras att starta i början av april och pågå fram till slutet av september. Upphandlad entreprenör, utifrån de handlingar som vår anlitade landskapsarkitekt tagit fram, är Bygg & Miljö Stockholm.

Arbetet: Då gården stått orörd under två års tid har styrelsen valt en ganska offensiv tidsplan. Detta kan innebära en större påverkan på vår vardag, men samtidigt kommer vi se slutresultatet snabbare. Vi har också valt att starta där vi slutade senast, framför förskolan, därefter bestämmer entreprenören hur de lägger upp arbetet. Mer detaljerad information om arbetet kommer när vi närmar oss arbetets start och alla handlingar kring det tänkta slutresultatet finns att finna på föreningens hemsida, luftskeppet.se, under Mitt Boende/Information/Gården.

Uteplatser: Arbetet kommer i viss mån påverka oss som har en uteplats som angränsar till vår lägenhet. Detta då tanken är att dessa ska harmonisera med resterande del av gården samt underlätta för gränsdragning vad som sköts om av föreningen respektive dig som boende i den lägenhet som angränsar till uteplatsen. Ni finner mer information om detta på vår hemsida via ovan angivna anknytning och ni kommer även bli kontaktat när arbetet tar sin början.  

Cykelförråd: Ni som idag hyr ett cykelförråd numrerat 10 och uppåt kommer behöva tömma dessa till den sista april för att underlätta arbetet med renoveringen. Mer information runt hanteringen av förråden kommer skickas från vår förvaltare.

Ekonomi: Detta arbete innebär en rejäl kostnad för föreningen, men ryms inom underhållsplanen och kommer inte påverka ekonomin i form av ändrade avgifter. Men då vi samtidigt som detta projekt även genomför en totalrenovering av tekniken för föreningens varmvattenproduktion kommer vi behöva ta ett kortsiktigt lån för att klara likviditeten. Om allt går som det ska kommer det lånet dock kunna betalas tillbaka så snart dessa satsningar är genomförda.

Vid frågor, maila till 

Vänlig hälsning
Styrelsen