Med start hösten 2018 kommer en renovering av föreningens innergård att påbörjas. Detta är ett projekt som kommer ske etappvis över en flerårsplan och inbegripa allt ifrån markbeläggning, trädetaljer såsom staket, belysning samt växtligheten. 

 

Det har från styrelsen, vid tidpunkten för beslutet kring renoveringen, varit viktigt att undvika större förändringar och behålla grundtanken i gårdens utformning. Dock kommer det göras vissa andra materialval än nuvarande och även justeringar i framkomligheten för att göra framtida underhåll och skötsel mer ekonomiskt samt ge ökad känsla av säker och trygg utomhusmiljö. Mer detaljerad information rörande respektive etapp finns att läsa nedan.

 

Arbetet kommer påverka oss alla i någon form och det kommer vara stökigt och bullrigt under tiden för varje etapps genomförande samt påverkan i framkomligheten vid området som arbetet för respektive etapp utförs i.  

 

Etapp 1 - start 20/8 2018 

Tidsplan fortsättning etapp 1 - våren 2019 

Gårdsrenovering etapp 1 -skiss

Frågor och svar - gårdsrenovering etapp 1

 

Etapp 2 - start maj 2019

Presentationsmaterial etapp 2